VIFPEA2:

1.اندازه گیری نسبت ولتاژ هر فاز به فاز دیگر

2. اندازه گیری نسبت ولتاژ هر فاز به نول

3.اندازه گیری لحظه ای/میانگین/حداکثر/نهائی مقدار جریان

4.اندازه گیری لحظه ای/میانگین/ حداکثر/نهائی مقدار توان اکتیو KW

5.اندازه گیری لحظه ای/میانگین/حداکثر/نهائی مقدارتوان راکتیو KVAR

6.اندازه گیری لحظه ای /میانگین/حداکثر/نهائی مقدار کیلو وات امپر KVA

7.اندازه گیری لخظه ای و نهائی قدرت خروجی

8.اندازه گیری فرکانس

9.اندازه گیری جمع کل توان خروجی

10.دارای پورت خروجی RS485