MT SMS 2.2

1.نشان دادن آب مخزن در سه سطح مختلف
2. قابلیت تشخیص خشکی پمپ
3.قابلیت تنظیم زمان بندی خروجی پمپ ها با دستور روشن  یا خاموش کردن تجهیزات داخلی ایستگاه های پمپاژ
4.قابلیت کنترل مصرف زیاد انرژی در زمان اوج بار
5. قابلیت برنامه  نویسی برای زمان اوج بار و کم باری
6.قابلیت اضافه کردن آنالایزر آب
7.قابلیت ذخیره شدن چند شماره در حافظه برای ارسال اطلاعات
8.قابلیت ارسال داده ها در تغییر زمان وضعیت در ایستگاه پمپاژ
9.ارسال پیام کوتاه برای شماره های تعریف شده