Alfa 30

دستگاه ریپیتر Alfa 30 :

در مواردی که فاصله بین دستگاه  گیرنده و فرستنده زیاد باشد و یا اینکه کوه یا تپه ایی بین آنها وجود داشته باشد ممکن است سیگنال ارسال شده از فرستنده توسط گیرنده دریافت نشود ، از این رو برای تقویت فرکانس و از بین بردن مشکل احتمالی از دستگاه ریپیتر استفاده می شود.